Barn som far illa. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla vid misstanke om att barn far illa – en litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år utsätts tusentals barn för olika former av misshandel i Sverige, vilketpåverkar deras livskvalité och hälsa. Barnmisshandel kan ge långvariga konsekvenser, såsomsämre studieresultat, psykisk ohälsa och kan i värsta fall leda till döden. Barnmisshandel lederinte bara till lidande för den enskilde individen, utan även till stora kostnader för samhället.All personal inom hälso- och sjukvården i Sverige är enligt lag skyldiga att genast göra enorosanmälan till socialtjänsten då det finns misstanke att ett barn far illa. Trots detta anmälsinte varje misstänkt fall av barnmisshandel. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskorsupplevelser av att göra anmälningar vid misstanke om att ett barn far illa. Metod:Litteraturöversikt med 13 inkluderade artiklar. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl ochPubMed. Resultat: Sjuksköterskor upplevde det svårt att anmäla. Kunskapsbrist, både vadgäller att uppmärksamma symtom och tecken på barnmisshandel, men också angåendesjuksköterskors anmälningsskyldighet, skapade hinder för att en anmälan skulle göras. Mångasjuksköterskor anmälde ej då de inte var säkra på om barnet verkligen for illa. Sjuksköterskorkunde också få utstå hot från föräldrar, och det fanns en oro över att barnet kunde utsättas förvärre misshandel efter att en anmälan gjorts. Sjuksköterskor upplevde att god kunskap,erfarenhet och stöd och samarbete på arbetsplatsen underlättade då en anmälan behövdegöras. Sjuksköterskor önskade dock ett bättre samarbete med myndigheter, och återkopplingefter att en anmälan gjorts. Upplevelsen hos sjuksköterskor var att myndigheter inte alltid toganmälningarna på allvar vilket gjorde att sjuksköterskorna inte kände sig respekterade i sinroll att identifiera barn som utsattes för misshandel. Slutsats: Sjuksköterskor kunde upplevaflera svårigheter i samband med att göra anmälningar. Det behövs adekvat utbildning i ämnet, tydliga riktlinjer och stöttning från arbetsplatsen, för att sjuksköterskor ska känna sig trygga, och kunna hjälpa de barn som på olika sätt far illa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)