SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV eHÄLSA OCH DESS BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADSARBETET I PRIMÄRVÅRDEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: eHälsa definieras som alla de verktyg och tjänster där informationsteknik är involverad och som avser förbättra diagnoser, vård, övervakning, administration och förebyggande arbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor upplevde att eHälsa påverkade omvårdnadsarbetet i primärvården. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tio kvalitativa peer reviewed vetenskapliga artiklar. En manifest innehållsanalys gjordes på de tio artiklarna. Resultat: eHälsa medförde inte en effektivare vård om inte infrastrukturen runt omkring var på plats. Sjuksköterskor som använde eHälsa var tvungna att vara noggranna i dokumentationen och användningssättet för att inte påverkas negativt. Sjuksköterskor ansåg att de, på grund av användningen av eHälsa, gjode förbättringar inom flera områden såsom förmågan att kommunicera, dokumentera och sjukdomsrelaterad kunskap. Konklusion: eHälsoutrustningen måste vara kompatibel med sjuksköterskans och patientens omgivning och användas på ett korrekt sätt. Kommunikationen kan bli mer effektiv med hjälp av eHälsa. Det fysiska mötet anses vara överlägset det elektroniska mötet då sjuksköterskan har tillgång till den visuella informationen. eHälsa bör användas som ett komplement i vården, ett sätt för patienten att lära sig om och förbättra sin egenvård. Yngre patienter har lättare för att använda eHälsa än äldre patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)