Sökning: "Johan Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Johan Svensson.

 1. 1. Yield spread på den svenska företagsobligationsmarknaden - En kvantitativ studie om förhållandet mellan yield spread och företagsspecifika variabler på den svenska obligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Långelid; Joakim Svensson; [2019-02-01]
  Nyckelord :Yield spread; Corporate bonds; Credit score; Key ratios; Default risk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to explain how company-specific factors affect yieldspread on the Swedish corporate bond market, a market that has grown significantly over thepast decade.Theory: The theoretical frame of reference is based on research articles published inrecognized journals that primarily deal with credit risk but also other risk components thataffect the yield spread. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV eHÄLSA OCH DESS BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADSARBETET I PRIMÄRVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :George Boyajian; Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :eHälsa; Omvårdnad; Primärvård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: eHälsa definieras som alla de verktyg och tjänster där informationsteknik är involverad och som avser förbättra diagnoser, vård, övervakning, administration och förebyggande arbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor upplevde att eHälsa påverkade omvårdnadsarbetet i primärvården. LÄS MER

 3. 3. Matematikångestens påverkan på gymnasieelevers prestationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :Matematikångest; mathematics anxiety; Gymnasieskolan; Prestation; Matematikundervisning; High school; Mathematics education; effects; achievements;

  Sammanfattning : Det finns i skolan väldigt många elever som lider av matematikångest. För att veta hur matematikångesten påverkar elevers resultat har i denna kunskapsöversikt forskning om just detta sammanställts. För att hitta forskning i detta området har en fråga formulerats: På vilka sätt påverkar matematikångest gymnasieelevers prestationer. LÄS MER

 4. 4. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER

 5. 5. Swedish trade during the Scandinavian Monetary Union

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Johan Rydberg Svensson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The effects of monetary union on the trade of member countries have been debated. Economists have suggested that monetary unions can significantly increase trade with other member countries in the monetary union and even outside it. This thesis investigates the Swedish membership in the Scandinavian Monetary Union (SMU) from 1875-1910. LÄS MER