Företags motivationshöjande åtgärder vid hemarbete under en pandemi : - En kvalitativ studie om företag som ställt om till hemarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: I en tid då en världsomfattande pandemi lamslagit stora delar av samhället har även mångaföretag tvingats ställa om. Att minska smittspridningen av Covid-19 viruset mellan människorhar varit avgörande för att bekämpa pandemin innan ett vaccin kommit och social distanseringhar varit ordet på allas läppar under 2020. För att kunna uppnå detta har hundratals miljonermänniskor över hela världen tvingats ställa om till att arbeta hemifrån (BBC 2020). Detta harskapat stora utmaningar för många företag, både logistiskt och hur företagen skall jobba för attde anställda skall få en bra arbetsmiljö i hemmet.När sociala interaktioner med kollegorna försvinner och de anställda tvingats till hemarbete finnsdet även risk att de anställdas motivation påverkas. Företag i Sverige har aldrig tidigare skådatdenna typ omställning till hemarbete vilket gör att forskningen kring det är liten, och syftet meddenna studie är att genom intervjuer med ledande personer inom små till medelstora företag seom det under detta påtvingade hemarbete funnits motivationsbrist hos de anställda samt hurföretagsledningen har styrt de anställda för att såväl proaktivt som retroaktivt möta dettaproblem.Det som framkom är att flertalet av respondenterna i intervjuerna vittnar om att anställda i vissmån känner en motivationsbrist, men framförallt har alla respondenterna i studien på ett ellerannat sätt styrt de anställda för att motverka denna motivationsbrist. Vår samlade uppfattningefter att ha slutfört studien är att företagen har genomfört olika motivationshöjande åtgärderbaserat på de anställdas erfarenhet, kunskap och individuella förutsättningar.Flertalet av de respondenter som ingår i studien vittnar redan nu om att de kommer att övergå tillmer hemarbete även efter pandemin. Med denna studie kommer även andra företag i framtidenskall kunna styra sina anställda för att motverka motivationsbrist vid fortsatt hemarbete eller omom en liknande situation med påtvingat hemarbete uppstår igen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)