Mångfald - ett begrepp i tiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Mångfald är ett begrepp som på senaste åren har visat sig vanligt förekommet i rekryterings- och arbetslivssammanhang. Det finns många anledningar till att mångfald hamnat i fokus på Svenska arbetsplatser idag. Bland annat har den ökade globaliseringen tillsammans med amerikansk forskning och dess positiva resultat varit inspiration för införandet av ett mångfaldstänkande i Sverige. Genom olika mångfaldsplaner vill kommuner, städer och företag skapa ett klimat fritt från diskriminering och särbehandling. Studiens empiriska utgångspunkt hämtas ur tre aktuella mångfaldsplaner och syftet är att belysa begreppet mångfald, dess betydelse och framställning på arbetsplatser i Sverige genom att studera hur begreppet kommer till uttryck i handlingsplanerna och vad som väljs att fokuseras på i arbetet. Uppsatsen baseras på en diskursanalys med sociologiska och organisationsteoretiska bildningar. Resultatet har bland annat visat att det finns både likheter och skillnader mångfaldsplanerna emellan gällande arbetsmetoder och framställandet av begreppet. Inledningsvis definierar alla tre handlingsplaner mångfald på samma vis men vilka som sedan inkluderas i förändringsarbetet synliggörs på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)