Identifiering av och insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Flertalet studier visar på att ofrivillig ensamhet leder till försämrad hälsa. Samband kan även ses mellan ökad ofrivillig ensamhet och åldrande. Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter från identifiering av och insatser mot ofrivillig ensamhet inom kommunal äldreomsorg. Åtta arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet intervjuades med en egenkonstruerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i en huvudkategori, Det mesta arbetet mot ofrivillig ensamhet sker indirekt, samt fyra underkategorier: Identifierar ofrivillig ensamhet i äldres vardag, Prioriteringsfråga, Åtgärder mot ofrivillig ensamhet och förbättringsmöjligheter. Mer forskning behövs kring arbetsterapeutiska interventioner mot ofrivillig ensamhet med förhoppning att förebyggande sociala insatser implementeras i äldreomsorgen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)