En legitimations påverkan för hälso- och sjukvårdskuratorer : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers synpunkter på hur en yrkeslegitimation skulle kunna påverka yrket gällande status och arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Inom hälso- och sjukvården är kuratorer den enda professionen som saknar legitimation. Ett lagförslag finns för att denna profession ska erhålla legitimation som planeras träda i kraft 1 juli 2019. Frågan är då hur detta kan komma att påverka hälso- och sjukvårdskuratorer då de kan ses vara i underläge gentemot andra professioner inom hälso- och sjukvård som har legitimation. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur hälso- och sjukvårdskuratorer förhåller sig till en potentiell yrkeslegitimation, med frågeställningar som berör hur en legitimation skulle kunna komma att påverka dem i deras arbete samt gällande deras professionella status. För att besvara syftet och frågeställningarna har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer som därefter analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Materialet från intervjuerna har sedan analyserats och diskuterats utifrån tidigare kunskap kring ämnet och teoretiska begrepp. Detta har resulterat i upptäckter som tyder på en osäkerhet kring yrkesrollen som hälso- och sjukvårdskurator har vilket en yrkeslegitimation skulle kunna hjälpa till att förtydliga samt öka statusen för kuratorerna inom hälso- och sjukvården i allmänhet. Att hälso- och sjukvårdskuratorer erhåller legitimation kan ses vara viktigt just på grund av den oklara yrkesrollen som kuratorn har inom hälso- och sjukvården då flera professioner delar samma arbetsuppgifter i nuläge, exempelvis psykologer som även arbetar med samtalsbehandling samt har sjuksköterskor börjat försöka träda in på det psykosociala arbetet. En legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer skulle då kunna vara centralt för att stärka professionens identitet samt skydda arbetsuppgifter för att i framtiden inte ersättas av andra professioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)