Att ta beslut för varusamordning i glesbygd : Intervjustudie mot svenska glesbygdsområden

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: För att Sverige ska kunna nå sina uppsatta klimatmål innan år 2030, behövs stora förändringar ske i hur vi skickar och transporterar vårt gods. Idag står Sveriges vägtrafik för 90% av de koldioxidutsläpp som sker av alla inrikes transporter. För att lösa problemet med de långa avstånden ut mot glesbygden har man undersökt möjligheten till att försöka samordna varutransporterna som ska till glesbygdsområden. Tidigare varusamordningsprojekt har visat sig tillföra starka fördelar för transportföretag som bland annat bättre fyllnadsgrad och reducerade transportkostnader, samtidigt som att man minskar utsläppen kopplade till transporter. Syfte: Studiens syfte är att lägga en vetenskaplig grund för varusamordning samt presentera en beslutsmodell. Beslutsmodellen riktar sig mot kommunala beslutsfattare samt beslutsfattare inom företag som jobbar mot glesbygder. Metod: Studien har utförts enligt ramverket för en kvalitativ intervjustudie med en explorativ forskningsdesign. Detta för att författarna ska ha frihet att arbeta passande efter situationen då det är ett relativt outforskat ämne. Analys och resultat: I studiens resultat presenteras dels varusamordningens olika fördelar, dels dess nackdelar. Dessa för- och nackdelar är tänkta att synliggöra varusamordningens möjligheter samt tillkortakommanden. Vidare presenteras en beslutsmodell med förslag på beslutskriterier som tagits fram från de teoretiska och empiriska information som insamlades till studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)