Sökning: "lexikal semantik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden lexikal semantik.

 1. 1. Rökt vildand från Södermöre penslad med kryddig lök och ingefära : En språklig och visuell analys av White Guide-restaurangers menyer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Elsa Torell; [2020]
  Nyckelord :White Guide; menus; sociosemiotics; lexical taxonomic semantics; hyponymi; culinary linguistic; menu design; menu language; restaurants; White Guide; menyer; sociosemiotik; lexikal taxonomisk semantik; hyponymi; kulinariskt språk; menyutformning; menyspråk; restauranger;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka den språkliga och visuella utformningen av White Guide- restaurangers menyer med avsikt att få en djupare förståelse för vissa återkommande drag som kan kopplas till restauranger med denna höga kvalitetsklassificering. Forskningsfrågorna för studien lyder: Vilka visuella skillnader och likheter, när det kommer till typografi, färgsättning, användning av ikoner samt placering av text, finns det mellan de utvalda restaurangernas menyer? Finns det några språkliga skillnader och likheter ifråga om beskrivningar av tillagningsmetod, sensoriska uttryck samt uttryck för ursprung, mellan menyerna? Materialet som analyseras har avgränsats till sex olika menyer tillhörande restauranger inom kategorin mycket god klass i White Guide 2020. LÄS MER

 2. 2. The Swedish absolute reflexive construction in a cross-linguistic perspective

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Alice Bondarenko; [2020]
  Nyckelord :absolute reflexive; reflexive verb; aggressive verb; antipassive; reciprocal; Swedish; grammaticalization; absolut reflexiv; reflexivt verb; aggressivt verb; antipassiv; reciproka verb; svenska; grammatikalisering;

  Sammanfattning : Swedish has the absolute reflexive construction, where a reflexive marker appears to be usedas an antipassive marker. Similar constructions, with omitted objects and reflexive marking on the verb, are found in Slavic and Baltic languages and is only possible with a small set of verbs. LÄS MER

 3. 3. Semantiska bedömningar av svenska placeringsverb hos andraspråksinlärare : En analys av inlärare med ryska som förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Liliia Kostova; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; placeringsverb; placeringshändelser; ryska; svenska; Placera Mera; Put Take; ordinlärning; lexikal semantik; L1; L2; semantiska bedömningar;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur man beskriver placering i den kausativa formen i ryska och hur språkinlärare med ryska som förstaspråk (L1) bedömer placeringsverb i svenska som andraspråk (L2). Analysen inkluderade både kvalitativa och kvantitativa metoder. LÄS MER

 4. 4. Elusive Depictions of Time : An analysis of Japanese temporal connectors expressing 'before'

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Oscar Aspholm; [2019]
  Nyckelord :temporal connectors; temporal clauses; lexical aspect; semantics; Japanese; temporala konnektorer; temporala satser; lexikal aspekt; semantik; japanska;

  Sammanfattning : This study explores the two Japanese temporal connectors mae ni and nai uchi ni that express the notion of ‘before.’ These have been claimed to differ in factuality and certainty (Kuno, 1973) and on pragmatic grounds in the form of speaker attitude (Hasegawa, 2015). LÄS MER

 5. 5. Ordförrådsinterventioner för barn och elever med språkstörning : En systematisk litteraturstudie om insatser som främjar semantisk och lexikal utveckling hos barn och elever med språkstörning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Lina Aldenklint; Lise-Lotte Åhlén; [2019]
  Nyckelord :vocabulary intervention; developmental language disorder; DLD; specific language impairment; SLI; semantic; lexical; ordförråd; intervention; språkstörning; DLD; SLI; semantik; lexikal;

  Sammanfattning : Ett välutvecklat språk är ett viktigt redskap för att kunna förstå, lära och delta i både skola och samhälle. I skolsammanhang ställs höga krav på förståelse av abstrakta ord och begrepp inom samtliga ämnen. LÄS MER