Sökning: "Judar"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Judar.

 1. 1. I mötet med antisemitism : - Fyra historielärares undervisningsstrategier för att tolka, bemöta och motverka antisemitism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hanna Fruberg; [2021]
  Nyckelord :Historieundervisning; Förintelseundervisning; värdegrundsarbete; antisemitism; historiemedvetande; historiekultur; historisk identitet; berättelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom kvalitativ metod, undersöka hur fyra historielärare upplever ochförstår antisemitism hos sina elever och hur de tillämpar olika didaktiska strategier för attförklara, förebygga och motverka antisemitism i sin undervisning.Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra historielärare verksamma i olikadelar av landet och analyserades utifrån teoretiska utgångspunkter kring värdegrundsarbete ihistorieundervisning, kontext och berättelsers betydelse i historieundervisning. LÄS MER

 2. 2. I de skiftande identiteternas gränsland - Representationer av "den Andre" i El Cantar de Mio Cid. Text och kontext.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Atterling; [2020]
  Nyckelord :El Cantar; chansons de geste; épica de frontera; orientalism; “den Andre”; politisk kultur; boundary making; muslimer; judar; al-Andalus; första och andra taifa-perioden; El Cid; måttfullhet; hjälteideal; heder; hämnd; fiendebilder.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar ett urval av kulturmöten och representationer av “den Andre” i det episka diktverket El Cantar de Mio Cid. Analysen utgår från en tredelad teoretisk modell som innefattar koncepten orientalism, politisk kultur och boundary making. Metoden close reading används för att i detalj analysera de utvalda episoderna. LÄS MER

 3. 3. Jesus som offer : En tolkning av Paulus användning av offermetaforer i Rom 3, 12 och 15

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Eva Johannisson; [2020]
  Nyckelord :Konceptuell metaforteori; konceptuell blandteori; offerkult; Paulus; hilasterion; nådastol; friköpa; Rom 3:25;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bättre förstå på vilket sätt Paulus använder sig av begrepp från offerkulten som metaforer och hur vi kan anta att dessa uppfattades av människor under Paulus samtid. Genom att tillämpa konceptuell metaforteori på Paulus användning av offerspråk i Rom 12:1 och 15:16 där Paulus talar om etisk livsföring respektive sin egen mission och därefter konceptuell blandteori på texten i Rom 3:25 där Paulus talar om Jesus död, försöker jag visa på den retoriska funktion som Paulus offerspråk har när det kombineras med metaforer från de tre helt andra domäner/områden som Paulus använder sig av i Rom 3:25. LÄS MER

 4. 4. Antisemitism och brottsprevention : en kvalitativ studie om unga judars upplevelser i storstäderna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Dan Norup; Liza Sjölund; [2020]
  Nyckelord :antisemitism; jews; hate crime; qualitative study; sweden; antisemitism; judar; hatbrott; kvalitativ studie; sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur unga med judisk tillhörighet upplever antisemitism på mikro- och makronivå för att uppnå en bättre förståelse för hur dagens antisemitism i Sverige påverkar individer med judisk religiös tillhörighet utifrån deras egna känslor kring ämnet. Det har använts semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem respondenter från Sveriges storstäder. LÄS MER

 5. 5. Synliga eller osynliga? : En kvalitativ textanalys om hur Sveriges nationella minoritetsgrupper framställs i läroböcker för SO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Huuhka; Lina Kreku; [2020]
  Nyckelord :Sveriges nationella minoritetsgrupper; samer; judar; tornedalingar; sverigefinnar; romer; läroböcker; andrafiering; följemeningar;

  Sammanfattning : Den här studien har haft som syfte att genom en undersökning belysa och beskriva hur Sveriges fem nationella minoritetsgrupper framställs i historia-, religions-, geografi- och samhällskunskapsböcker. Tidigare forskning inom fältet har konstaterat att fakta om Sveriges nationella minoritetsgrupper i läroböcker till stora delar är bristfällig och bygger delvis på schablonartade stereotyper. LÄS MER