Barns egna upplevelser av våld i hemmet : En litteraturöversik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Alla barn borde få växa upp i ett tryggt hem med omsorgsfulla föräldrar men tyvärr är det inte alla barn som får göra det. Trots de skyddsnät och de rättigheter som finns till barns fördel finns det barn som utsätts för våld. Våldet som de utsätts för kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Våldet påverkar barnen negativt både på kort och lång sikt. Syfte: Syftet med studien var att belysa barns egna upplevelser av våld i hemmet. Metod: En litteraturöversikt användes som metod. Sju vetenskapliga artiklar valdes ut efter systematisk litteratursökning och kvalitetsgranskades. Artiklarnas resultat analyserades och sammanställdes i kategorier. Resultat: Resultatet visar hur barnen upplevde relationen till förövare, mamma eller syskon, vilka känslor som uppstår, samt vad som upplevs hjälpa barnen. Upplevelserna kunde delas in i tre kategorier, flöjt av tre subkategorier. Konklusion: Relationerna såg olika ut beroende på om det var relationen till förövare, mamma eller syskon. Barnen agerade olika beroende på de känslor som de upplevde. Med hjälp av vänner, lek och spel upplevde barnen att de kunde slippa verkligheten för en stund

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)