Studenters uppfattningar om stalkning utifrån relationstyp och kön: En vinjettstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Anna Lindström; Emma Axén; [2014]

Nyckelord: stalkning; uppfattningar; relationstyp; kön;

Sammanfattning: Introduktion: Majoriteten av stalkare är män och majoriteten av stalkningsoffer är kvinnor. Den vanligaste formen av stalkning är den som uppstår i samband med avslutandet av en intim relation. Stalkning mot en bekant eller främling uppfattas generellt som allvarligare än då offret är en före detta partner. Då gärningspersonen är en man och offret en kvinna uppfattas stalkningen som allvarligare än då en kvinna stalkar en man. Syftet med föreliggande studie var att beskriva och redogöra för hur relationen mellan gärningsperson och offer (före detta partner, bekant eller främling) samt offret och gärningspersonens kön påverkar människors uppfattningar om stalkning. Metod: Tvåhundrasexton universitetsstudenter läste en av tre vinjetter och besvarade efterföljande enkätfrågor. Gärningspersonen och offret beskrevs med könsneutrala namn. Resultat: Offer som stalkades av före detta partners uppfattades som mer ansvariga för stalkningen än offer som stalkades av en bekant eller främling. Relationen i sig påverkade inte andra uppfattningar om stalkning. Däremot påverkade gärningspersonen och offrets kön, utifrån relationstypen, deltagarnas uppfattningar. Då gärningspersonen var en kvinnlig före detta partner uppfattades dennes beteende som mer problematiskt än då gärningspersonen var en man. Däremot uppfattades kvinnliga offer som stalkades av en bekant vara i större behov av poliskontakt än män. Diskussion: Att offer uppfattas som mer ansvariga för situationen när gärningspersonen är en före detta partner är problematiskt, särskilt då dessa offer har större risk att utsättas för våld. Att kvinnliga före detta partners beteende uppfattas som mer problematiskt verkar bero på stereotypa föreställningar kring manligt och kvinnligt beteende i sammanhanget av en intim relation. Uppfattningar om offrets ansvar och manliga och kvinnliga stalkare påverkar människors bild av vem som kan bli stalkad, och av vem. Detta innebär praktiska implikationer gällande hur stalkning uppfattas och bemöts av allmänheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)