Närståendes upplevelser av delaktighet och dess betydelse. - En intervjustudie med närstående till patienter med cancersjukdom under palliativ vård och behandling

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: En cancerdiagnos förändrar livet både för den som drabbas och för personer som står dem nära. Närstående har en betydelsefull roll för patientens välbefinnande och det är av största vikt att de involveras och tillåts vara delaktiga i palliativ vård och behandling. Närstående upplever att fokus framförallt läggs på patientens sjukdom och välbefinnande och att de själva kommer i skymundan. Syfte: Syftet är att belysa hur närstående till patienter med cancersjukdom upplever delaktighet under palliativ vård och behandling samt på vilket sätt specialistsjuksköterskor kan stödja och involvera närstående i vården. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats har använts. Urvalet bestod av nio närstående till patienter med cancerdiagnos under palliativ vård och behandling. Datainsamlingen genomfördes genom individuella semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier framkom; förändrade sociala relationer, behov av att bli sedd, vårdteamets stöd och behov av information. Resultatet visar att närstående upplever att sociala roller och relationer förändras. De upplever att de fick en djupare relation och en större tillit till varandra. Närstående uttrycker ett behov av att bli sedda och bekräftade av vårdpersonal för att känna sig delaktiga. Närstående beskriver praktiskt och psykosocialt stöd till patienten på olika sätt. De beskriver även sitt eget behov av stöd från sjukvården i hur de ska hantera sin vardag. Kontaktsjuksköterskan har en betydelsefull stödfunktion. Slutsats: Närstående upplever behov av att bli sedda och bekräftade av vårdpersonal och att de tillåts vara delaktiga och involverade i palliativ vård och behandling. Tydlig och individanpassad patientinformation om vård och behandling är betydelsefullt för att närstående ska känna sig delaktiga. Kontaktsjuksköterskans roll i omvårdnadsteamet behöver tydliggöras för patient och närstående. Stödet är betydelsefullt och flera närstående önskar en regelbunden kontakt för uppföljning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)