Sökning: "Marie Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Marie Svensson.

 1. 1. Närståendes upplevelser av delaktighet och dess betydelse. - En intervjustudie med närstående till patienter med cancersjukdom under palliativ vård och behandling

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Taivaloja; Marie Svensson; [2023-04-27]
  Nyckelord :Närstående; delaktighet; palliativ vård och behandling; kommunikation; personcentrerad vård; avancerad cancer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En cancerdiagnos förändrar livet både för den som drabbas och för personer som står dem nära. Närstående har en betydelsefull roll för patientens välbefinnande och det är av största vikt att de involveras och tillåts vara delaktiga i palliativ vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter de två första åren : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Björklund; Marie Svensson; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; nyexaminerad sjuksköterska; sjuksköterskerollen; upplevelser;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans roll i vårdandet innebär att leda omvårdnadsarbetet kring patienten samt att ha en ledande roll i arbetsteamet. Detta kan kännas skrämmande för en nyexaminerad sjuksköterska att axla denna roll. En hög arbetsbelastning och personalbortfall kan ställa höga krav på den nya sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. “Att hitta vägar till varje barns lärande, att hitta nyckeln så att säga, det kan ta tid” : En kvalitativ studie om Literacy i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Svensson; Marie Thomasson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förutsättningar; Literacy; Läs- och skrivkunnighet; Läs- och skrivsvårigheter; Läs- och skrivundervisning; Tecken och symboler;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att uppmärksamma Literacy i förskolan och undersöka ett samband mellan tre aspekter av förskolan: förskollärarens förhållningssätt, undervisningens innehåll och barnsförutsättningar för lärande. Problematiken som ligger till grund för studien är den uppmärksammade Literacykrisen i Europa. LÄS MER

 4. 4. Föreningsidrott under covid-19 - Hur gör vi nu? : En kvalitativ studie om föreningsledares arbete för att vidmakthålla träning och lärande för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Ellen Svensson; Caroline Jänsby; Marie-Louise Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Community sports; Covid-19-pandemic; health; learning; sports coaches; youths; Covid-19-pandemin; föreningsidrott; föreningsledare; hälsa; lärande; ungdomar;

  Sammanfattning : Covid-19 har varit en världsomfattande pandemi som påverkat befolkningen på flera plan. UNICEF varnar nu för de långsiktiga konsekvenser som barn och ungas välbefinnande utsätts för och menar att det kan komma skapa en förlorad covid- generation. LÄS MER

 5. 5. Från generalistutbildning till specifik yrkesroll : En kvalitativ studie om yrkesverksamma socionomers upplevelse av övergången från utbildning till yrkesverksam

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonna Törnlund; Marie Svensson; Eveline Westberg; [2020]
  Nyckelord :yrkesverksam; student; generalistutbildning; socionom; profession; identitet;

  Sammanfattning : Socionomutbildningen är idag en generalistutbildning som ska förbereda socionomstudenter inför ett komplext yrke med många yrkestitlar. Övergången från student till yrkesverksam kan för många vara en utmaning då bilden av socialt arbete som skapats under studietiden inte överensstämmer alltid med verkligheten. LÄS MER