Ett sekel av lagrådsgranskning - En rättshistorisk och komparativ analys av det svenska Lagrådet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Det svenska Lagrådet har uppgiften att granska lagar under lagstiftningsarbetet. Det bildades 1909 eftersom Högsta domstolen, som tidigare hade denna roll, var överbelastat av alla de nya lagar som skapades. Under det dryga sekel som det svenska Lagrådet har existerat så har det skett ett antal förändringar. Denna uppsats analyserar vilka förändringar som har skett och varför. Den jämför även det svenska Lagrådet med Finlands motsvarighet. Lagrådet har gått från att i sin ungdom vara politiskt i sin laggranskning till att vara juridisk-teknisk i den mån det är möjligt att undvika att vara politisk när man behandlar juridik. Andelen lagar som blir föremål för laggranskning har även de förändrats under åren. Förändringarna kan tillmätas både demokratins intåg och de politiska ställningar som frodas där. Det finns en tydlig indelning i politiska läger, där högern har velat behålla eller utöka Lagrådets makt och Socialdemokraterna velat begränsa den. Den finska laggranskningen är kraftigt försvagad jämfört med den svenska, åtminstone i fall där grundlagen inte aktualiseras

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)