”HELA TIDEN SKALL DET PISKAS PÅ ÄNNU MER” - En kvalitativ studie om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö i bemanningsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanchefer ibemanningsbranschen upplever sin arbetssituation utifrån ett psykosocialtarbetsmiljöperspektiv.Teori: Den tidigare forskningen behandlar bland annat forskning som berörmellanchefen som yrkesroll och begreppet work-life-balance som beskrivergränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. Den valda teori som användssom utgångspunkt i denna forskningsstudie är Karasek och Theorells kravkontroll-stödmodell, som utifrån tre olika faktorer kartlägger olikaarbetsmiljöförhållanden.Metod: Denna forskningsstudie bygger på utförda kvalitativa intervjuer. Urvaletinnehåller sammanlagt fem individer. Fem olika mellanchefer på det utvaldaföretaget har intervjuats. Företagets namn samt alla respondenter äranonymiserade. Samtliga intervjuer har noggrant transkriberats, och tidigareforskning samt litteratur ligger som grund för de forskningsområden somundersöks.Resultat: Studiens resultat pekar på att samtliga respondenter arbetar gentemot höga krav.De arbetar i en miljö som bygger på ett högt tempo, de menar dock att demotiveras av detta. Vidare upplever samtliga respondenter att de har en högkontroll, vilket i sin tur hjälper dem att hantera de höga kraven.Intervjupersonerna menar att de har ett gott socialt stöd, åtminstone ovanifrån.3Från sina överordnade chefer anser de få det stöd de behöver, dock menar de attde själva kan bli bättre på att leverera ett större stöd kollegorna emellan.Mellancheferna i denna studie upplever att gränsen mellan arbetsliv och fritidhar suddats ut en aning, men att det är en naturlig del av deras vardag. Dehanterar sin balansgång på olika vis och menar att de alla hanterar sina egnascheman och väljer att prioritera olika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)