Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma delirium på en intensivvårdsavdelning med hjälp av The Nursing Delirium Screening Scale (NuDesc)

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Syftet med studien var att studera hur sjuksköterskan inom intensivvård använder NuDesc(The Nursing Delirium Screening Scale) och om de anser sig ha tillräcklig kunskap för attbedöma delirium med hjälp av NuDesc. Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med datainsamling via en enkät som konstrueratsspeciellt för denna studie. Enkäten besvarades av 15 intensivvårdssjuksköterskor på ettuniversitetssjukhus i Mellansverige. Resultatet visade att bedöma delirium på en intensivvårdsavdelning uppfattas avrespondenterna som ganska svårt även om de tycker sig ha tillräckligt med kompetens attanvända bedömningsinstrument NuDesc. Den psykomotoriska förlångsamningen tillsammansmed hallucinationer/ illusioner uppfattas av sjuksköterskorna som svårast att bedöma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)