Bostadens roll : en studie om socioekonomisk segregation i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Sammanfattning: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg. Vi ska även diskutera relationen mellan segregation på bostadsmarknaden och segregation på arbetsmarknaden samt inom skolsystemet. Utgångspunkten är följande frågeställningar: Hur beskriver lokala politiker och tjänstemän bostadssegregationen i Göteborg? Vilka faktorer anser lokala politiker och tjänstemän upprätthåller bostadssegregationen i Göteborg? Vilka strategier använder lokala politiker och tjänstemän för att motverka bostadssegregering i Göteborg?På vilket sätt anser lokala politiker och tjänstemän att segregation på bostadsmarknaden i Göteborg kan relateras till segregation på arbetsmarknaden och inom skolsystemet?Metodologiskt har vi använt en tematisk intervjuform med en förbestämd intervjuguide. Det har genomförts sex intervjuer som sedan har transkriberats och kodats inför analys och diskussion. Våra respondenter beskrev bostadssegregationen i Göteborg som tydlig i nästan alla stadsdelar. Fattiga och rika bor i olika delar av staden, vilket skapar stora klasskillnader mellan stadsdelarna. Bostadsbrist, svensk bostadspolitik och stora inkomstklyftor beskrevs som upprätthållande faktorer för bostadssegregation. De metoder som används för att motverka bostadssegregation är styrning av upplåtelseformer, social blandningspolitik och social konsekvensanalys. Relationen mellan bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är attinkomsten styr var man har råd att bo. Bostadssegregation leder delvis till klassegregation när grupper med olika inkomstnivåer segregeras geografiskt. Våra respondenter ansåg att för att skapa en stad med ett blandat boende måste den svenska bostadspolitiken begränsa vinstmaximeringen på bostadsmarknaden samt tillåta subventionering av hyresrätter i vissafall. Tidigare forskning inom området säger att människor tenderar att gruppera sig medlikasinnade och att påtvingad blandning av olika skäl inte leder till ett socialt samspel. Forskningen visar flera faktorer för bostadssegregation, varav vissa kan bekämpas genom att skapa bättre förutsättningar för ett socialt samspel inom grundskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)