Förebyggande folkhälsoarbete avseende munhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att förebygga karies hos barn och unga

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Tandhälsan är generellt sett god i Sverige men karies ökar i grupper med låg socioekonomisk status. Folktandvården är kostnadsfri för barn och ungdomar och det är viktigt att skapa god tandhygien tidigt i livet. Folktandvården behöver arbeta mer förebyggande med levnadsvanor för att motverka uppkomsten av karies. Därför är det viktigt att kartlägga vilka interventioner som har genomförts och undersöka interventionernas effekt på munhälsa. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten av hälsopromotiva interventioner med syfte att förebygga karies hos barn och unga. Metod: Litteraturstudie. Datainsamling i PubMed och Scopus. Kvantitativa och kvalitativa artiklar kvalitetsgranskades och utfall evidensgraderades i enlighet med SBU/GRADE. 13 artiklar granskades genom innehållsanalys. Resultat: Samtliga interventionsstudier gjordes med syfte att förebygga karies hos barn och unga för att främja en god munhälsa. Interventionerna delades in i tre olika kategorier: interventioner inriktade på vikten av tandborstning och fluoranvändning, interventioner inriktade mot riskgrupper i socioekonomiskt utsatta områden samt interventioner främst inriktade på samband mellan kunskap, attityd och beteende. Flera interventioner hade effekt på förekomst av karies och/eller ett ändrat munhälsobeteende. Gemensamt var att interventionerna syftade till att påverka levnadsvanor kring tandborstning och kost. I interventionerna ingick undervisning eller rådgivning kring munhälsa med grund i olika förändringsmodeller baserade på sambandet mellan kunskap, attityd och beteende. Den teoretiska utgångspunkten var främst kognitiva beteendestrategier. Konklusion: Det mest förekommande syftet med interventionerna handlade om att påverka vanor kring munhygien, främst tandborstning med fluortandkräm. Förebyggande tandvård är till största delen egenvård, och det är därför viktigt att föräldrar och vårdnadshavare tidigt skapar hälsosamma vanor när det gäller tandborstning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)