En bild säger mer än tusen ord, En studie om Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Generation Z lever stora delar av sina liv på internet, främst via sociala medier. Där utvecklar de sina kontaktnät, söker efter inspiration och nöje, för att samtidigt värna om sina personliga varumärken. Då stora delar av Generation Z fortfarande är minderåriga har de ännu inte klivit ut på arbetsmarknaden. Ifall studier som finns om dem idag har rätt, kommer de att bli en oerhört köpstark kundgrupp. Det blir därför viktigt för företag att lära känna den nya generationen, veta vart de befinner sig och hur marknadsföring kan nå ut till dem för att få framgång hos Z.Syftet med min studie är att ta reda på Generation Z:s konsumentbeteende för att, med hjälp av marknadsföring på sociala medier, och på rätt sätt nå ut och möta dem där de är. Med ett synsätt baserat på Lauterborns teorier om marknadsföring, där kundfokus bör appliceras, är det viktigt att utgå från Generation Z:s åsikter. Därför har jag valt att studera just personer från Generation Z. För att avgöra vilka konsumentbeteenden som kommer att bli relevanta för företag i framtiden, har studien begränsats till de i generationen som är myndiga idag.Bristen på forskning om Generation Z, har gjort att jag valt att göra en kvalitativ tvärsnittsstudie med semistrukturerade intervjuer. Det har möjliggjort att intervjua respondenter från generationen på en djupare nivå, men fortfarande med tydliga ramar. Alla respondenterna har fått samma frågor, vilket har gett mig både en möjlighet att hitta mönster, samt få deras djupare åsikter.Utifrån empiriresultatet och analysen finns det tydliga egenskaper och handlande som karakteriserar Generation Z. På grund av deras frekventa sociala medieanvändning är det viktigt för företag att både anpassa och fokusera sin marknadsstrategi till sociala medier. Genom att attrahera Z:s visuella sinne skapas intresse, samtidigt som reklamen anses mindre påtvingad. Förutom att anpassa marknadsföringen till sociala medier, bör företag ha medvetenhet kring generationens krav på kvalitet, tillgänglighet och pris. Det är en generation som inte tycks luras av påkostade marknadsföringskampanjer, de kräver kongruens under alla steg fram till köp. Om företag anpassar sig till Z:s krav, och bibehåller det som utlovats, är det en generation som värderar lojalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)