”Tro på mig” - en litteraturstudie som beskriver hur personer med fibromyalgi upplever möten inom hälso- och sjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som påverkar drabbade personer både fysiskt och psykiskt. Prevalensen av sjukdomen är mellan tre till tio procent och majoriteten är kvinnor. Fibromyalgi saknar objektiva markörer vilket försvårar diagnostisering av sjukdomen. På grund av sjukdomens komplexitet tar diagnosen lång tid att få bekräftad och innefattar många möten med hälso- och sjukvården för de drabbade. Syfte: Studiens syfte innefattar att beskriva hur personer med fibromyalgi upplever möten inom hälso- och sjukvården. Metod: Studien är en litteraturstudie med en innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). Resultat: Analys av artiklarnas resultat beskrivs i två teman: att bli ifrågasatt samt vårdrelationens betydelse med tre subtema vardera. Att bli ifrågasatt belyser hur personer med fibromyalgi blir bemötta av sin omgivning och hur detta kunde uttryckas som att inte bli tagen på allvar, att bli bemött med bristande förståelse samt att känna sig mindervärdig. Vårdrelations betydelse innefattar hur vårdrelationen påverkade personer med fibromyalgi som att känna tillit till vården, att vara följsam till behandling samt att känna sig bekräftad. Slutsatser: Vårdpersonal innehar för lite kunskap och förståelse om fibromyalgi vilket påverkar livet för de drabbade. Genom ett gott vårdmöte minskar lidandet och vårdlidandet för personer med fibromyalgi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)