Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. Denna kvalitativa studie undersöker därför om och hur fritidspedagogers utevistelse kan vara en kompletterande pedagogisk tillgång till den ordinarie undervisningen i klassrummet. Frågeställningen som studien behandlar är ”Vilka intentioner har fritidspedagoger med sin utomhusvistelse, samt hur kan dessa intentioner komplettera den ordinarie undervisningen?” I studien intervjuas fyra fritidspedagoger som alla använder utomhusmiljön som en naturlig del i sin undervisning. Intervjuerna som används i studien är av en semistrukturerad karaktär. Resultatet av intervjuerna analyseras sedan med hjälp av en modifierad modell av Lager-Nyqvists analysmodell (2003). Med hjälp av modellen analyseras fritidspedagogernas inre drivkrafter i form av deras önskningar med undervisningen och vilka förmågor som de vill förmedla, samt deras yttre drivkrafter i form av vilka mål och syften de har med undervisningen och vilka möjligheter och svårigheter som finns med att bedriva utomhusundervisning. Resultatet visar att samtliga pedagoger i studien uttrycker en önskan om att erbjuda en undervisning med utgångspunkt i en varierande utemiljö där elevernas intressen står i fokus, som ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. Resultatet belyser även flera fördelar med att bedriva utomhusundervisning, bland annat minskad risk för konflikter och ett mer autentiskt lärande där fler sinnen stimuleras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)