Nyhetsmedias framställning av brott: effekter på attribuering av ansvar och straff till förövare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida nyhetsrapportering påverkar attribuering av ansvar till förövare samt om detta har ett samband med hur långt straff personer anser vara rimligt för ett brott. Detta testades genom en experimentell enkät, med priming och framing av nyhetsartiklar på 266 deltagare. Deltagarna var mellan 18-82 år gamla varav 228 kvinnor, 34 män, 2 icke-binära och 2 annat. Respondenterna fick läsa 1 av 4 möjliga nyhetsartiklar och sedan besvara frågor för att mäta attribuering av ansvar och även ange en strafflängd för brottet de läst om. Genom Spearmans korrelationsanalys hittades en signifikant positiv korrelation mellan grad av attribuering och strafflängd. Däremot visade en 2x2 Oberoende-ANOVA inga signifikanta skillnader eller interaktioner mellan de olika nyhetsartiklarna gällande ansvarsattribuering. Vidare diskuteras fynden i relation till tidigare forskning, behov av mätinstrument för attribueringen samt framtida riktlinjer. Slutsatserna var att utifrån kriterierna av att ha begått ett brott i gängsammanhang eller ensam så påverkas inte attribuering av ansvar till förövaren. Om nyhetsartikeln inkluderat en bild eller ej påverkade inte heller attribueringar av ansvar, alternativt att manipulationen varit för svag. Vidare krävs ytterligare forskning med en starkare design för att kunna uttala sig om säkra orsakssamband mellan ansvarsattribuering och straff.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)