"Så länge man visar att man finns...". : En kvalitativ studie om trygghet och relationer i förskollärares arbete med nyanlända barn.

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: "Så länge man visar att man finns...".  - En kvalitativ studie om trygghet och relationer i förskollärares arbete med nyanlända barn. "As long as you show that you are there...".   - A qualitative study about safety and relationships in preschool teachers work with newly arrived children.  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur förskollärare arbetar för att skapa goda relationer och trygghet för barn som är nyanlända. Genom studien vill vi också ta del av förskollärares berättelser om vilka strategier de använder för att skapa dessa goda relationer och denna trygghet med dessa barn i förskolan.  Studien har genomförts med utgångspunkt i en kvalitativ metod, där empirin insamlats genom sex semistrukturerade intervjuder med förskollärare som har erfarenhet av att ha arbetat med barn som är nyanlända. Studien tar sin utgångspunkt i anknytningsteorin, som utgår från att barns trygghet är en grund för att kunna utvecklas, och den forskning som presenteras menar att trygghet är betydelsefullt för nyanlända barns utveckling. Genom en tematisk analys av empirin har tre teman identifierats, vilka benämns som: Viljan att mötas, en god dialog med vårdnadshavarna samt ramar och rutiner. Dessa tre teman redovisas i studiens resultat, där det framkommer att förskollärare för att skapa goda relationer och trygghet med nyanlända barn kan visa att de finns där för barnen när de behöver det. I resultatet framgår också att relationer kan byggas utan ett delat språk, men tolkar förklaras vara en trygghetsskapande aspekt. Vidare framkommer i resultatet att vårdnadshavarnas trygghet är grundläggande för barnens trygghet, och rutiner och ramar beskrivs också fungera trygghetsskapande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)