“Det ger mig något i hjärtat att bara komma dit” En kvalitativ studie om frivillighetsorganisationerna betydelse för den hemlösa, med ett fokus på hur hemlöshet påverkar självbilden och det sociala kapitalet hos en individ.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: I denna studie var syftet att dels undersöka hur den hemlösa upplever sin situation som hemlös, och dels vilken roll frivillighetsorganisationer spelar i hemlösas liv. I studien har vi analyserat hur hemlöshet som fenomen påverkar individens självbild, det sociala kapitalet samt känsla av socialt sammanhang. Vi genomförde fem semistrukturerade intervjuer med individer som bär på upplevelser av akut hemlöshet, och som under deras tid som hemlös har haft kontakt med en frivillighetsorganisation. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi analyserat intervjuerna med hjälp av tematisk analys. Analysen byggde på en teoretisk ram bestående av teorin KASAM och de teoretiska begreppen självbild, självkänsla och socialt kapital. Resultatet av vår studie visade på att fenomenet hemlöshet är ett tillstånd som utsätter individens självbild och självkänsla för hot och kan således komma att påverka individens självbild negativt. Vidare kom vi fram till att frivillighetsorgansiationer har en stor roll för de individer som medverkat i vår studie. Organisationerna har bidragit med en social gemenskap, ökat individernas känsla av sammanhang samt socialt kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)