Arabiska våren blev arabiska åren: En teoriprövande fallstudie över utveckling av social och militär kontroll i Syrien

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna teoriprövande fallstudie undersöks utvecklingen efter arabiska våren i Syrien och huruvida Joel S. Migdals teori om formativa moment kan ges förklaringskraft i en jämförelse mellan två områden. Genom en processpårning analyseras fyra förhållandens påverkan på den syriska statens möjlighet till social kontroll i Homs och Raqqa för att utreda varför det varit svårare för den syriska staten att upprätthålla militär kontroll i Raqqa än i Homs. Hypotesen utgår från att arabiska våren resulterat i förlorad social kontroll, men att förlusten fick olika effekter för etablerandet av ny social kontroll i olika delar av landet vilket kan förklara de olika utfallen av militär kontroll. Med en kvalitativ ansats påvisas hur arabiska våren som formativt moment lägger grund för utfallen. Resultatet visar generellt på god förklaringskraft för både teorin och sambandet mellan social och militär kontroll men då en bredare tolkning av begreppet stat, som även innefattar IS, tillämpas stärks båda ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)