Att förstå, kunna och vilja arbeta med teknik i förskolan : En kvalitativ studie om fyra förskollärares förutsättningar för teknikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: I förskolans läroplan finns tre mål som rör ämnet teknik. Forskning visar dock att förskolor behandlar ämnet teknik mer eller mindre omfattande ute i verksamheterna. Syftet med vår studie var att undersöka vilka förutsättningar fyra förskollärare från två olika förskolor hade för att arbeta med förskolans läroplan gällande strävansmålen i teknik samt hur dessa förutsättningar nyttjades. Genom deltagande observationer, det vill säga observationer och intervjuer, fick vi fram vilka förutsättningar förskollärarna hade i form av kunskap, material, utbildning, kompetensutveckling och intresse. Dessa förutsättningar valde vi att analysera utifrån implementeringsteori genom Lundquists (1992) kriterier förstå, kunna och vilja. Resultatet visade att det inte enbart var resurserna i form av kompetensutveckling och materialtillgång som styrde omfattningen av teknikundervisningen utan även viljan och intresset. En av slutsatserna blev att kompetensutveckling och kunskap inom teknik i sin tur kan leda till ett intresse för ämnet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)