Nyproduktion i Norra Djurgårdsstaden : En analys av flyttmönster

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Stockholms bostadsmarknad är attraktivare än någonsin, samtidigt som det råder bostadsbrist, och bostadspriserna har haft en kraftig uppgång under de senaste åren. Det har lett till att alla inte har möjlighet att köpa en bostad och köerna till en hyresrätt är alldeles för lång. Bidragande faktorer till bostadsbristen är b.la. inlåsningar i flyttkedjor som delvis beror på ett begränsat utbud av bostadslägenheter. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har bidragit till att en flyttkedja har skapats i Stockholm. Enkätundersökning har använts som metod för uppsatsen och jämförs sedan med två tidigare genomförda studier. Enkätfrågorna undersöker om det finns utflyttningstrender från liknande stadsdelar och enkäten har därför besvarats av boende i Norra Djurgårdsstaden. Resultaten visar att de flesta hushållen som bor i en bostadsrätt har flyttat från Stockholms innerstad och närområdet medan för hyresrätter har flytten främst skett från Stockholms innerstad och söderort. Det råder en jämn fördelning av upplåtelseformer i Norra Djurgårdsstaden och mönster visar på att de flesta har flyttat från och till samma upplåtelseform. Frigörandet av bostäder i Stockholms innerstad och närområdet har främst gynnat höginkomsttagare medan frigörandet i söderort har gynnat hushåll med lägre inkomst än genomsnittet. I jämförelse med Sweco och Tillväxt- och Regionplaneförvaltningens undersökningar visar resultaten på liknande utfall, där vår studie i huvudsak stämde överens med Swecos undersökning medan Tillväxt- och Regionplaneförvaltningens studie avvek i frågan om upplåtelseformer innan respektive efter avflyttning. Vad gäller övriga frågor som jämförts visar samtliga studier på ett liknande resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)