Har oansvarigt beteende en starkare påverkan på den finansiella prestationen än ansvarsfullt beteende? : En kvantitativ studie på 567 publika bolag under en elvaårsperiod

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: Har oansvarigt beteende en starkare påverkan på den finansiella prestationen än ansvarsfullt beteende? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Andrea Averland och Elina Strand Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 - Maj Syfte: Det nya begreppet CSI som indikerar på företagens sociala oansvariga beteende diskuteras alltmer frekvent som motpart till begreppet CSR som indikerar på företagens sociala ansvarsfulla beteende. Då det verkar som att CSI har en chockverkande effekt på intressenterna av en omfattning som inte motsvaras ens av stora CSR-ansträngningar, då omfattningen av den chockverkande effekten och dess orsaker ännu till stor del är okända. Skillnaden mellan effekten på lönsamhet av CSR – prestationer, vilka är positiva för företagen och vilkas rapportering är under företagens kontroll och CSI-skandaler, vilka vanligen är negativa och vilkas rapportering styrs av media har den företagsekonomiska forskningen ännu inte undersökt. Syftet med denna studie är därför att undersöka om CSI har en starkare påverkan på finansiell prestation än CSR. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. Studien omfattas av en kvantitativ strategi där en longitudinell design tillämpas och genomförts med data över elva år på 567 publika företag världen över, för åren 2007–2017. Studien är baserad på sekundära data som är inhämtad från databasen Thomson Reuters Datastream. Dataunderlaget har sedan analyserats i statistikprogrammet SPSS. Resultat & slutsats: Studiens resultat ger bevis på att det finns ett positivt samband mellan CSR och finansiell prestation men vi finner dock inget stöd för sambandet mellan CSI och finansiell prestation. Resultatet gällande de enskilda CSI variablernas (CSI Emission Reduction, CSI Health & Safety Policy, CSI Vision & Strategy) påverkan på sambandet, visar att det finns skillnader beroende på vilken dimension som CSI-skandalen omfattar. Alla tre CSI-variabler har ett negativt samband till den finansiella prestationen men av resultatet framkommer det att miljö - och sociala dimensionen har ett starkare negativt samband än vad variabeln inom dimensionen företagsstyrning visat. Studiens slutsats är därför att enskilda CSI variabler har en Andrea Averland & Elina Strand negativ effekt på den finansiella prestationen och företag bör därför aktivt utforma strategier som skyddar mot CSI-skandaler genom att engagera sig i CSR-engagemang på dimensionsnivå. Uppsatsens bidrag: Vår studie bidrar till CSR-litteraturen med kunskap om effekten av markant negativa ansvarsprestationer- CSI jämfört med effekten av positiva CSR-prestationer. Vi bidrar även med att utöka den empiriska forskningen inom ämnesområdet genom att studera tre enskilda CSI variabler och dess samband till den finansiella prestationen. Resultatet bidrar med praktisk information till företag som kan fungerar som beslutsunderlag vid utförandet av CSI strategier. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra studien med en tidsförskjutning där andra enskilda CSI variabler inom dimensionernas kategorier (bilaga 1) studeras för att se om de ger ett annat resultat på den finansiella prestationen. Begränsningarna med studien har varit att det inte går att generalisera till mindre bolag och det kan därför till framtida undersökningar vara intressant att studera mindre företag än enbart börsnoterade bolag. Ur ett populationsperspektiv vore det värdefullt att genomföra en liknande studie för europeiska bolag där även andra redovisning mått för lönsamhet kan tillföra betydelsefulla resultat till CSR-litteraturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)