Att skapa en exportmogen destination : En studie om Storbritannien som växande marknad att besöka Värmland

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: I föreliggande studie kommer vi som skrivit uppsatsen, bland annat redogöra för begreppet exportmognad med utgångspunkt i destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Genom att öka den teoretiska förståelsen samt redogöra för den empiriska situationen uppsatsen bygger på, besvarar vi studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka hur regionala turistorganisationer arbetar med destinationsutveckling för att bli exportmogna. Frågeställningarna studien bygger på är baserade på Värmland som regional destination i relation till det syfte vi presenterat. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats med metodtriangulering som tillvägagångssätt för att samla in empirisk data. Metodtrianguleringen består av tre delar; semistrukturerade intervjuer, innehållsanalyser samt en enkätundersökning. Den vetenskapsteoretiska ansats studien baseras på är konstruktivism samt ett abduktivt angreppssätt. Det teoretiska ramverket är utformat genom två olika perspektiv. Det första är producentperspektivet som består av tre olika teman enligt följande ordning; destinationsutveckling, platsmarknadsföring och exportmognad. Utifrån producentperspektivet och dess teman gjordes innehållsanalyser och semistrukturerade intervjuer. Det andra är konsumentperspektivet som omfattar temana; den brittiska resenären, drivkrafter samt kännedom om Sverige. Enkätundersökningen som gjordes bidrog till empiriskt material i förhållande till det teoretiska ramverket angående konsumentperspektivet. I uppsatsens analyskapitel utformas det teoretiska ramverket i relation till det empiriska materialet vi samlat in. Utifrån innehållsanalyserna, intervjuerna och enkäterna kunde vi sammanställa sex olika förslag för hur en regional turistorganisation kan arbeta för att bli exportmogen på en specifik marknad. De sex förslagen presenteras i diskussionskapitlet tillsammans med en modell vi utformat för att underlätta vårt resultat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)