Lärares perspektiv på differentierad undervisning i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: En del av lärares uppdrag är att stötta elever att nå sin fulla potential med hänsyn till deras individuella förutsättningar, intressen och behov. I det heterogena klassrummet är det en utmaning som kan kännas överväldigande för såväl nya som erfarna lärare. Ämnesdidaktisk såväl som pedagogisk forskning har genom åren bidragit med nya infallsvinklar till hur vi kan förbättra lärandemiljön för elever. Syftet med denna studie var att undersöka lärares perspektiv till differentierad undervisning som didaktiskt verktyg att proaktivt anpassa undervisning till elevers förutsättningar, intressen och behov i ämnet matematik. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling. Fem lärares uppfattningar om differentierad undervisning, samt beskrivningar om hur de implementerar differentierad undervisning analyserades med tematisk analys. Slutsatser för studien är att lärarna är positiva till differentierad undervisning som ett proaktivt förhållningssätt till undervisning. Vidare visar studien att lärarnas differentiering i stor utsträckning är inriktad på innehåll och process, utifrån elevernas förförståelse och lärprofil. Lärarna anser också att differentierad undervisning tar tid men är värt det, sett till hur det positivt påverkar elevernas kunskapsutveckling i matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)