Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund : Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Dagens låga lagervolymer vid industrierna har inneburit högre krav på transportstyrningen av ankommande virke för att säkerhetsställa en kontinuerlig råvaruförsörjning. Kombinatet i Iggesund, som är en del av Holmen AB, har sett potential att effektivisera sin vedhantering vid det massabruk samt sågverk som utgör kombinatet. Vedhanteringen är idag tydligt separerad mellan massabruk och såg. Studiens syfte var att kvantifiera effekten av ett samarbete med vedhanteringen mellan massabruk och såg samt en förändring i lossningsresurser med avseende på relativa kötider för virkesfordon som ankommer till kombinatet. Med händelsestyrd simulering skapades en modell över kombinatet. Resultatet visade att en förändring i kötider för anländande virkesfordon inträffar vid en omfördelning och effektivisering av truckresurserna vid kombinatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)