När myndigheter bryter normen : En kritisk diskursanalys av myndighetsskandaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skandaler där statliga myndigheter är inblandade skapas i relation mellan tryckta medier och myndigheters egna uttalanden. Detta görs utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv genom att undersöka vilka diskurser som konstrueras och fungerar konstituerande i skandalernas utveckling. Utöver den kritiska diskursteorin tar vi även hjälp av  teorier om intryckshantering och medialisering för att analysera empirin genom en kritisk diskursanalys. Metodvalet har gjorts på grund av dess anknytning till det kritiska diskursteoretiska perspektivet som ser diskurser och sociala praktiker som ömsesidigt konstituerande och konstituerade. Den empiri som analyserats är hämtad från de svenska dags- och kvällstidningarna Dagens Industri, Dagens Nyheter och Aftonbladet samt Transportstyrelsens och Pensionsmyndighetens egna uttalanden från respektive myndighets webbsida. Det huvudsakliga resultatet av studien var att myndigheter tenderar att svara efter den rapportering som sker i tryckta medier och anpassa sin kommunikation därefter. De tryckta medierna har därigenom makten att utmana och sätta diskursen kring det normbrott som skandalen innebär. En diskurs som myndigheterna därmed tvingas bemöta och utmana för att undvika att den egna verksamheten uppfattas som avvikande i förhållande till denna diskurs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)