Sjuksköterskans upplevelser vid palliativ omvårdnad : Examensarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja dem att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut oavsett diagnos och ålder. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidandet genom tidigt upptäckt, noggrann analys och behandling. Det handlar om att bevara patientens självbild, självbestämmande, integritet och sociala relationer samt skapa mening och en god symtomlindring. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att utföra palliativ omvårdnad till vuxna patienter. Metod: Litteraturöversikt genomfördes med induktiv ansats. Elva kvalitativa artiklar och en mixad metod analyserades och presenterades i litteraturöversiktens resultat. Resultat: Efter analys uppkom sex huvudkategorier och fyra underkategorier. Dessa kategorier var: utmaningar, (när tiden inte räcker till, när kommunikationen inte fungerar), närståendes delaktighet, att fatta beslut, arbetstillfredsställelse (att kunna vägleda en patient till en värdig/god död, att känna en känsla av privilegium), känslomässigt överväldigande samt tro och andlighet. Diskussion: I detta avsnitt tog både metoddiskussion och resultatdiskussion upp. I metod delen diskuterades metodens styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuterades resultat i en ordning med utgångspunkt i omvårdnadsteori (Travelbee, 1971). Författarnas egna reflektioner också diskuterades under hela avsnittet. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att tiden inte räckte till, att de behövde mer tid avsatt till palliativa patienter och inte akuta situationer där de måste skynda sig och lämna den palliativa patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)