”I ett LVU så kan man känna sig ganska liten” : En inblick i socialsekreterares resonemang kring LVU-handläggning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

Sammanfattning: Tvångsvård är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle och Sverige. Många debatter råder där betoningen ligger på de tvivelaktiga omhändertaganden där barn och unga far illa. I denna studie undersöker vi hur socialsekreterare resonerar kring LVU med fokus på handlingsutrymme, makt samt överväganden och osäkerheter i LVUhandläggning i syfte att undersöka socialsekreterarnas egna tankar och upplevelser vilket är ett perspektiv som i nuvarande forskningsfält är svagt behandlat. Med utgångspunkt i Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati har vi utfört semistruktureradeintervjuer med åtta socialsekreterare vid fyra barnenheter och två ungdomsenheter. Vi fann att socialsekreterarna i vår studie beskrev en komplex bild av deras arbete. Stundom upplever de att de har makt och handlingsutrymme, och stundom inte. Detta kunde bero på LVU-handläggningens utformande, samt hur mycket ansvar den enskilde socialsekreteraren fick från sin organisation. Deras arbete genomsyras även av flera genomgående osäkerheter som uppstår i svåra överväganden i LVUhandläggning. Vi såg även att makt hade en stor roll i socialsekreterarnas arbete,framför allt när det kommer till samarbete med familj och hur mötet med barn och unga struktureras. Samtidigt beskrev socialsekreterarna hur LVU-handläggning ibland följs av en känsla av maktlöshet när det inte går som planerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)