Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. Genom samhällets allt mer digitaliserade realitet, där internetforum agerar som en samlingsplats för personer med liknande intressen, har sociala medier börjat spela en större roll. Sådana internetforum kan således bli inriktade mot ett specifikt intresse. Under Coronapandemins framfart har intresset för privatekonomin i samhället ökat, vilket även speglats på internetforum riktade mot värdepappersmarknaden. Dessa riktade internetforum avser att diskutera finansiella instrument och publicera sådan information som kan vara av intresse för investerare att ta del av. Möjligheten till att sprida information till investerare som avser att manipulera marknaden har härigenom ökat. Uppsatsen avser att undersöka huruvida den gällande lagstiftningen har tillräckliga möjligheter att omfatta publicering av information på sociala medier, vilka kan verka marknadspåverkande.Förtroendet för värdepappersmarknaden anses vara den största faktorn till att privatpersoner vill investera i olika finansiella instrument på marknadsplattformar. Skadas förtroendet kommer således möjligheterna för emittenterna att inbringa nytt kapital att försvåras och därigenom skadas den samhälleliga ekonomin. Härigenom är det av stort intresse att sådana ageranden som skadar förtroendet för värdepappersmarknaden lagförs och ges en straffrättslig påföljd.Genom tillämpning av den rättsdogmatiska metoden och den kritiska diskursanalytiska metoden har jag påvisat vilka svårigheter som följer av tillämpningen av brottsbestämmelsen om marknadsmanipulation i 2 kap. 4 § MmL. I analysen har jag kommit fram till att rekvisiten i brottsbestämmelsen om marknadsmanipulation inte är definierade, vilket leder till en stor osäkerhet vid tillämpningen av bestämmelsen. Dessa odefinierade rekvisit kan leda till en rättsosäkerhet och en brist i förutsebarhetsprincipen. Risken för att den dömande verksamheten kommer bedöma lika ageranden olika torde öka när brottsbestämmelsens mest centrala delar inte är definierade.En faktor som torde påvisa att tillämpningen av brottsbestämmelsen marknadsmanipulation är tämligen svår, är avsaknaden av avgöranden avseende marknadsmanipulation avseende spridandet av information via sociala medier. Det finns endast två underrättsinstansavgöranden, vilka behandlar äldre lagstiftning, avseende sådan brottslighet vilken avser spridandet av information som ger falska eller vilseledande signaler. Därför torde det vara av stor relevans att utreda den nu gällande rätten och definiera rekvisiten för att eliminera eventuella riskfaktorer.De svårigheter kopplade till tillämpningen av brottet marknadsmanipulation är enligt uppsatsen bedömningskriteriet den förnuftige investeraren, huruvida påföljderna agerar avskräckande, utredandet av brottet gällande vem som publicerat informationen, att juridiskt relevanta förarbeten och lagkommentarer har olika uppfattningar och vilken uppsåtsbedömning som ska krävas. I uppsatsen presenteras även förslag på hur begreppet signal bör definieras, när en sådan blir vilseledande och om det krävs att signalen påverkar kursen för att den ska anses vara manipulativ. Uppsatsen avslutas sedan med att presentera hur lagstiftningen kan förändras för att bättre uppnå det grundläggande syftet med reglering på värdepappersmarknaden. Den springande punkten vid all reglering på värdepappersmarknaden har varit den tekniskautvecklingen. Härigenom torde det finnas intresse att utreda om gällande lagstiftning uppnår sitt syfte och påvisar samhällets stora avståndstagande från manipulativt beteende på värdepappersmarknaden. Det finns även utrymme att i lagtexten införa definition av begreppet signal och att se över huruvida aktörer vilka publicerar information om värdepappersmarknaden bör visa på dess position i det finansiella instrumentet och därigenom ge mottagarna bättre förståelse för eventuella bakomliggande motiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)