Skolan – en plats för salutogent arbete? : En empirisk intervjustudie med skolsköterskor om deras samarbete med lärarna

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: En god hälsa utgör en viktig grund för livet. Skolan har genom sin potential att inrymma alla barn och ungdomar goda möjligheter till att främja hälsa. Skolsköterskan tillsammans med elevhälsan, har till uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt bidra till elevernas lärande och utveckling. Lärarna som träffar eleverna dagligen, utgör en betydelsefull roll i detta arbete och är därmed en viktig samarbetspartner för skolsköterskan. Syfte: Studiens syfte var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av att arbeta salutogent tillsammans med lärare inom grundskolan. Metod: Studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer av nio skolsköterskor. Under intervjuerna användes en frågeguide med öppna frågor. Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framkom fyra huvudkategorier: Gemensamma möten underlättar, Skolsköterskan deltar i klassrummet, Skolsköterskans och lärarens olika uppdrag samt Tiden påverkar. Huvudkategorierna resulterade därefter i 10 subkategorier. Resultatanalysen mynnade ut i temat: Engagemang och intresse hos skolsköterskan och läraren spelar in på det salutogena arbetet. Slutsats: Genom elevhälsans möten samt skolsköterskans samarbete med lärarna, kunde ett salutogent arbete på skolan främjas. Dock utgjorde tiden ett hinder. Skolsköterskornas och lärarnas engagemang och intresse spelade emellertid in på omfattningen av ett salutogent arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)