Rättssäkerhet vid gränsdragning av skatteplanering och skatteflykt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Skatteflykt har med tiden blivit ett fenomen som skapat mycket diskussion. En diskussion som kom att resultera i en skatteflyktslag som infördes, ett upphörande av densamma och till slut åter ett införande. Den stora diskussionen har mynnat ut i frågan om lagen är rättssäker och detta genom den generalklausul som idag utgör lagens 2 §. Med hänsyn till globaliseringen och framför i och med Sveriges inträdande i EU 1995, öppnades nya dörrar för skatteflykter. Omständigheten att de nu även kan vara av internationell karaktär har resulterat i att skatteflyktslagen och skatterättens principer har satts på sin spets. Skatteflyktslagens 2 § även kallat den allmänna generalklausulen som idag är gällande, har inte alltid varit självklar. Tillämpningen av denna har varit svår och bidragit till att många utav de skatterättsliga principer som idag finns på området inte har kunnat uppfyllas, däribland, likabehandlingsprincipen, förutsebarhetsprincipen men framför allt rättssäkerhetsprincipen i sin helhet. Uppsatsen syftar till att se hur svensk rättsordning uppfyller kravet på rättssäkerhet, inbegripet förutsebarhet och likabehandling vid gränsdragning av skatteplanering och skatteflykt på ett svenskt nationellt plan. Rättssäkerhetens viktiga roll i skatteflyktens sammanhang har bidragit till att klausulen har kritiserats på grund av dess allmänna karaktär. Jag fann att rättssäkerhetsprincipen inbegriper en hel del andra rättsliga principer och att även om de var för sig inte till fyllo har kunnat uppfyllas, så har rättssäkerheten idag i sin helhet i vart fall uppfyllts mer tack vare den allmänna generalklausulen. En klausul som med hänsyn till sitt vida omfång kan fånga upp alla typer av skatteflykter oberoende av karaktär. Jag kom också underfund med att rättssäkerheten inte bara grundar sig i den allmänna generalklausulen men också i lagstiftarens uppmaning om skatteplanering. Om vi tillåts att skatteplanera ytterligare så finns det ingen anledning till att vilja skatteplanera på illegal väg. Den trygghet vi människor känner i hanteringen av rätten är således mycket viktig i målet om att uppfylla kravet på rättssäkerhet vid en gränsdragning mellan skatteplanering och skatteflykt på ett svenskt nationellt plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)