Klassikerläsning i svenska som andraspråksundervisningen. Den klassiska litteraturens relevans i andraspråksundervisningen samt ordförrådets betydelse för läsförståelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Hanna Nordlander; [2014-08-14]

Nyckelord: svenska som andraspråk; skönlitteratur; ordförråd;

Sammanfattning: Är klassiker lämplig läsning för svenska som andraspråkselever på gymnasiet? Den klassiska litteraturens relevans i ämnet samt ordförrådets betydelse för läsförståelsen undersöks i denna studie. Lärarintervjuer och ett ord-/läsförståelsetest har genomförts för att besvara forskningsfrågorna: 1. Vilka vinster och vilka svårigheter finns enligt lärare i svenska som andraspråk med att läsa klassiker med eleverna? 2. Vilka svårigheter för svenska som andraspråkselever finns i ordförrådet hos ett klassiskt verk? Ord-/läsförståelsetestet prövade informanternas receptiva ordförståelse i kontext genom att de angav vilka ord de inte förstod i ett kapitel ur en roman av Selma Lagerlöf. Även ett par frågor på läsförståelsen ställdes och informanternas fördjupade kunskap om ordens betydelse testades i ett flervalstest. Enligt de intervjuade lärarna kan klassikerläsning bidra till språkutveckling och litteraturhistorisk bildning. Den kan också fungera som underlag för diskussion och uppgifter. Lärarna uppger emellertid att såväl språk som innehåll kan vara svåra för eleverna och att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas förkunskaper och intressen vid valet av skönlitteratur. Kapitlet i ord-/läsförståelsetestet visade sig innehålla flera för målgruppen svåra ordkategorier, medan läsförståelsen ändå var relativt god. Frågorna som nyanserade de svåra ordens betydelser visade sämre resultat, vilket sannolikt påverkar kvaliteten i läsförståelsen. Läsarens ordförråd framhävs också i tidigare forskning som en av de viktigaste faktorerna för en god läsförståelse. Den klassiska skönlitteraturen kan alltså vara svårtillgänglig både språkligt och innehållsmässigt, då den många gånger speglar en äldre och för målgruppen främmande kultur. Förtjänsterna är emellertid att den kan vara allmänbildande och identitetsutvecklande i förhållande till kulturarvet, vilket även ska tas hänsyn till enligt styrdokumenten. Inte heller elevernas eget intresse för klassisk litteratur bör underskattas. En framgångsrik läsning av klassiker kräver troligen mer lärarhandledning, - språkligt och innehållsmässigt - för att eleverna ska få en djupare läsupplevelse. En förutsättning är att läraren är medveten om vilka särskilda utmaningar klassisk skönlitteratur kan innehålla för svenska som andraspråkselever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)