Inflytande och delaktighet : Allt handlar om möten

Detta är en M1-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

Denna uppsats är ett examensarbete på 15 hp och behandlar hur förskollärare och barn, på en förskola, upplever barns inflytande och delaktighet i verksamheten. Studiens syfte är att få en inblick i och förståelse för hur förskollärare och barn upplever barns inflytande och delaktighet, på en förskola. Vi vill även undersöka förhållandet mellan deras upplevelser. Studien har gjorts med en kvalitativ forskningsansats och empiri har samlats in via intervjuer och fokusgrupper. Vår text är skriven utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en filosofisk hållning inspirerad av Reggio Emilia filosofin. I resultatet framkom det att förskollärarna upplevde olika påverkansfaktorer för barns inflytande och delaktighet i förskolan. Barnen i studien upplevde sig nöjda med hur mycket de fick bestämma. I resultatet vid jämförandet av gruppernas upplevelser såg vi en likhet i att både förskollärarna och barnen menade att olika mötesplatser har en central roll gällande barns inflytande och delaktighet. Förskollärarna var dock oroade över att barnen inte ges samma möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Vårt resultat visar att barnen inte reflekterat över detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)