Barns upplevelser av akutsjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: 2017 sökte 140 000 barn, vård på barnakutmottagningar i Sverige. Vården och sjukhusmiljön upplevs ofta som skrämmande och obehaglig för barnen. En negativ upplevelse av vården kan traumatisera barnet inför framtida vårdtillfällen. Få studier har genomförts utifrån barnens perspektiv på hur de upplever att bli vårdade på en akutmottagning. För att kunna bedriva en trygg och säker vård är det viktigt att studera barnens egna upplevelser. Sjuksköterskor behöver kunskap om hur barn upplever att vårdas på en akutmottagning för att kunna ge och utveckla en god omvårdnad. Syfte: Syftet med studien är att beskriva barns upplevelse av att bli vårdade på en barnakutmottagning. Metod: Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med 10 barn som vårdats på en barnakutmottagning på ett västsvenskt universitetssjukhus. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; barns upplevelse av miljön, upplevelse av delaktighet och upplevelse av oro, rädsla och smärta. Barnen upplevde miljön som främmande och skrämmande. De upplevde sig dåligt informerade om vad som skulle hända. Barnen berättade att de kände sig oroliga och hade mycket ont när de vårdades på barnakuten. De upplevde att de inte var delaktiga i sin vård och att de inte förstod vad vårdpersonalen sa. Slutsats: Det som framkommer i denna studie anses vara tillämpbart inom olika områden av barnsjukvård. Barn behöver få komma till tals och påverka den vård de själva får. Att känna till barnens egna upplevelser kan hjälpa vårdpersonalen att förbättra omvårdnaden. Specialistsjuksköterskan har en skyldighet att se till barnets bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)