Personal- och kulturell styrning i praktiken - En fallstudie med inriktning på detaljhandeln.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Att motivera sina anställda är gynnsamt på många sätt, bland annat för företagets lönsamhet och de anställdas välmående. Personal-, och kulturell styrning får de anställda att indirekt motivera sig själva respektive varandra, men påverkan av styrsystemen och motivationen blir mer komplext med en större tidsram. Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra till en större förståelse för hur medarbetare inom detaljhandeln påverkas av social styrning. Frågeställning: 1. Hur påverkas medarbetares motivation av personal-, och kulturella styrmedel? 2. Har anställningstiden någon betydelse för personal-, och kulturella styrmedel? Avgränsningar: Avgränsningar har gjorts till ett aktivt företag inom detaljhandeln i Sverige. Metod: Arbetet har skapats utifrån en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer till 6 olika respondenter på samma företag. Tillsammans med en referensram innehållande de olika styrformerna har vår empiri skapat underlag för en slutsats. Resultat och slutsats: De anställda bygger upp en tolerans mot personal styrning i takt med sin anställningstid. Kulturell styrning bibehåller sin påverkan oavsett anställningstid. Båda former av social styrning påverkar de anställdas motivation, och denna motivation avtar parallellt med anställningstid. Företaget behöver kontinuerligt uppdatera sina former av personal styrning för att upprätthålla de anställdas motivation. 2 Förslag på vidare forskning: Förslag för vidare forskning är att undersöka samma ämne över flera företag och differentierade branscher i syfte att studera tillförlitligheten av våra resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)