Sökning: "Zebastian Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zebastian Johansson.

  1. 1. Personal- och kulturell styrning i praktiken - En fallstudie med inriktning på detaljhandeln.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Zebastian Johansson; Filip Adolfsson; [2021-09-02]
    Nyckelord :Personal styrning; kulturell styrning; ekonomistyrning; motivation; MCS; socialstyrning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera sina anställda är gynnsamt på många sätt, bland annat för företagetslönsamhet och de anställdas välmående. Personal-, och kulturell styrning får de anställda attindirekt motivera sig själva respektive varandra, men påverkan av styrsystemen ochmotivationen blir mer komplext med en större tidsram. LÄS MER