Barnarbete för barnets bästa? En analys av klädindustrin i Bangladesh utifrån Travis Hirschis teori om sociala band

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Uppsatsen fokuserar på Bangladesh, ett land vars välfärd bygger på klädindustrins import och export. Uppsatsen önskar belysa hur barnarbete påverkar barnen, både deras vardag och framtid. Travis Hirschis teori om sociala band är relevant eftersom den bland annat pekar ut "legitima aktiviteter" såsom arbete eller skola som brottspreventivt. Mitt syfte är att utreda vad som talar för och vad som talar emot att betrakta juridiskt reglerat barnarbete som "barnets bästa" och som brottsprevention. Målet med uppsatsen är att analysera relationen mellan barn och arbete i klädindustrin i Bangladesh samt belysa denna relation med hjälp av Travis Hirschis teori om sociala band. Det är bevisat att barnarbete förekommer i hög utsträckning men det är oklart vad det egentligen innebär. Studien omfattar en stor insamling av sekundärmaterial från vetenskaplig litteratur, artiklar och journalistiska texter om ämnet. Materialet har jämförts med Hirschis begrepp sociala band för att utröna om det finns samband mellan "barnets bästa", brottsprevention och barnarbete. Min slutsats är att barnarbete i sig själv inte nödvändigtvis har en negativ inverkan på barn (alltså svaga sociala band till det konventionella samhället) utan det är arbetsplatsens miljö som i hög grad avgör den frågan. Barnarbete kan motverka att barn dras med i kriminalitet men det kan även utgöra en arena där barn kommer i kontakt med kriminella individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)