Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB? : En studie av sociala medier som verktyg för att bygga ett framgångsrikt personligt varumärke.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Sammanfattning:

Vi har skrivit vår uppsats om personliga varumärken kombinerat med sociala medier, med syfte att ta reda på om man genom sociala medier kan bygga upp och förändra sitt personliga varumärke samt hur stor roll ett personligt varumärke spelar i mediebranschen. För att kunna undersöka detta har vi utgått ifrån ett konkret exempel i form av Alex Schulmans två bloggar ”Att vara Alex Schulman” och ”Att vara Charlie Schulmans pappa”. Utifrån vårt syfte har vi följande frågeställningar; Hur har Alex Schulman gått tillväga för att bygga upp och förändra sitt personliga varumärke? Vilka språkliga strategier använder han sig av i sina bloggtexter? Hur uppfattas Alex Schulman idag jämfört med förut? Hur stor roll anses det personliga varumärket spela i mediebranschen idag? Hur ser förutspås framtiden se ut gällande personliga varumärken?

Vårt material består av tre blogginlägg från respektive blogg Schulman skrivit. Dessa blogginlägg har vi analyserat med hjälp av diskursanalys för att synliggöra de eventuella språkliga strategier som finns i Schulmans texter. Vi har även gjort en receptionsanalys baserad på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem personer som läst de båda bloggarna. Slutligen har vi gjort kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med tre stycken pr-experter.

De teorier vi använt oss av i vår analys är teorier som handlar om identifikation, relationer, personligt varumärkesbyggande, varumärken på internet, image och profil, varumärke och företagsidentitet, brand mind space och slutligen Grunigs pr-modeller.

Vår diskursanalys visade på en närvaro, konstruktion och rekonstruktion av olika diskurser i Schulmans två bloggar. Dessa diskurser gör att han uppfattas olika i de båda bloggarna vilket indikerar att en förändring av det personliga varumärket faktiskt är möjlig genom sociala medier.  Denna förändring bekräftades även av respondenterna i receptionsanalysen som alla upplevde att Schulman förändrats utifrån att ha läst bloggarna. I den första bloggen upplevde de Schulman som elak och provokativ medan de i den andra bloggen istället upplevde honom som varm och harmonisk. Att just förändring är viktig för att lyckas var något som de pr-experter vi intervjuade alla var eniga om. De ansåg även att personliga varumärken är mycket viktiga, inte bara i mediebranschen, utan i alla branscher. De betonade även vikten av personliga varumärken och att denna kommer öka i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)