Möjligheter eller hinder med fler-språkighet i förskolan? : En kvalitativ studie om deltagande förskollärares tankar och uppfattningar till flerspråkighet i förskolans verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om de deltagande förskollärares tan-kar och uppfattningar om flerspråkighet i förskolan samt hur dessa förskollärare arbetar för att främja flerspråkiga förmågor. Till grund för denna kvalitativa studie ligger semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare från två olika förskolor. Resultatet visar att de deltagande förskollärarna har ett tvetydigt förhållningssätt till flerspråkighet som innehåller utmaningar och möjligheter. Det visar också att de dominerande språkaktiviteterna i verksamheten be-handlar det svenska språket och att flerspråkiga barn får närma sig sitt modersmål i mindre grad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)