Grundskollärares uppfattning om skolämnet slöjd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Anna Bjärnlid; [2017]

Nyckelord: slöjd; ämnesövergripande; inlärning; praktik;

Sammanfattning: Jag har undersökt slöjdens status hos lärare i grundskolan. Jag har också tagit reda på grundskollärare i andra skolämnen än slöjds uppfattning om vad eleverna lär sig i slöjden och om de ansåg att slöjden kunde tillföra något för elevernas lärande. Här syftar jag till både i andra skolämnen samt i skolan som helhet. Jag har undersökt huruvida det fanns intresse hos grundskollärare att arbeta i ämnesövergripande samarbeten med slöjden. Min valda metod var att intervjua lärare i grundskolan. Slumpmässigt har jag intervjuat 4 lärare inom olika ämnesområden och från 3 olika skolor. Min undersökning har kommit fram till att slöjdens status är hög hos lärare i grundskolan samt att de har en god uppfattning om vad eleverna lär sig i slöjden. Vidden av samarbeten och lärande mellan elever i slöjden var dock okänd för de intervjuande lärarna. Vidare visade min undersökning att intresset för ämnesövergripande samarbeten var stort men att brist på tid till detta gjorde att det inte förekom i någon högre grad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)