Parrelationens betydelse för förstföderskors och partners förlossningsupplevelse sex månader efter förlossning – en longitudinell kohortstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Förlossningen kan upplevas som en positiv livshändelse och har betydelse för framtida hälsa, välbefinnande och relation till partner. Förlossningsupplevelsen påverkas av de blivande föräldrarnas förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet. Parrelationen är central under förlossningen där stöd från partnern är viktigt. I nuläget finns dock begränsad forskning kring hur förlossningsupplevelsen påverkas av kvinnors och partners kvalitet i parrelation samt deras tankar och känslor inför förlossningen och föräldraskapet i ett longitudinellt perspektiv, varför det finns behov av att studera detta. Syfte: Syftet med studien är att undersöka faktorer relaterade till förstföderskor och partners förlossningsupplevelse sex månader efter förlossning. Metod: Studien är en kvantitativ longitudinell kohortstudie. Datainsamlingen genomfördes via webbaserade enkäter vid tre tillfällen under graviditet och de första sex månaderna efter förlossning. Enkäterna innehöll frågor kring studiedeltagarnas bakgrund, förlossningsupplevelse (QPP), kvalitet i parrelation (QDR36) och känslor inför förlossning och föräldraskap. Analys av data har skett i SPSS där deskriptiv statistik och multipel logistisk regressionsanalys har genomförts. Resultat: Följande faktorer hade ett samband med en mer positivt skattad förlossningsupplevelse sex månader efter förlossning; Upplevelse av normal förlossning (QPP 5), förstföderska (p=0.001), partner (p=0.003); Upplevelse av kontroll vid förlossning (QPP9), förstföderska (p=0.024); Högre uppfattad kvalitet i parrelation (QDR36-index), partner (p=<0.001). Konklusion: Förlossningsupplevelsen påverkas av upplevelsen av förlossningen som normal, upplevelsen av kontroll under förlossningen samt högre uppfattad kvalitet i parrelation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)