Sökning: "preoperativ"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet preoperativ.

 1. 1. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Förlängd preoperativ fasta och dess effekt på den anestesiologiska vården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ayaan Ahmed; Maren Navntoft Kjaer; [2022]
  Nyckelord :Förlängd preoperativ fasta; Anestesiologisk vård; Anestesisjuksköterska; Perioperativa fasen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta tillämpas vid all planerad anestesi. Problematiken som uppstår är däremot när fastetiderna överskrids. För anestesisjuksköterskans profession är förlängd preoperativ fasta ett reellt problemområde som kan försvåra arbetet att upprätthålla god anestesiologisk vård och bedriva en patientsäker anestesi. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av följsamhet till preoperativ helkroppstvätt inför kirurgi : Vårdavdelningssjuksköterskors perspektiv.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alice Petersson; Malin Mulder; [2022]
  Nyckelord :Preoperative shower; experiences; ward nurses; nursing care; patient safety; Preoperativ dusch; erfarenheter; avdelningssjuksköterska; omvårdnad; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ sårinfektion är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige och många kan undvikas genom förebyggande arbetssätt. En viktig preventiv åtgärd är den preoperativa duschen. LÄS MER

 4. 4. Att använda eller inte använda klorhexidinbaserad tvål preoperativt - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Estenlund; Ida Jönsson; Sandra Karlsson; [2022]
  Nyckelord :postoperativa infektioner; klorhexidin; preoperativ helkroppstvätt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa infektioner är näst vanligast bland de vårdrelaterade infektionerna och leder till lidande för patienterna. Preoperativ helkroppstvätt med klorhexidinbaserad tvål används i stor utsträckning i förebyggande syfte inför alla typer av kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 5. 5. Icke-farmakologiska metoder för att minska oro hos barn preoperativt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kim Nordbåge; Mathilda Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Child; anxiety; intervention; preoperative care; Barn; ångest; intervention; preoperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: 50–75% av barn som ska genomgå operation upplever preoperativ oro. Barn har en större sårbarhet för stress och den preoperativa oron kan medföra konsekvenser med onödigt lidande och ett försvårat sövningsmoment preoperativt. Det kan även medföra mer smärta och ökad oro postoperativt. LÄS MER