"Verkligt och särskilt värde". En analys av begreppet i 40 kap. 16a § IL

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Terese Tapper; [2013-02-12]

Nyckelord: Skatterätt;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar underskottsavdragsreglerna i 40 kap. IL, med fokus främst på begreppet verkligt och särskilt värde som förekommer i undantagsbestämmelsen 40 kap. 16 a § IL. Syftet med uppsatsen är att analysera vad som är en tillgång av verkligt och särskilt värde. Uppsatsen beskriver vad som enligt motiven får anses vara en tillgång av verkligt och särskilt värde. Då begreppet har förekommit i annan lagstiftning, 9 § FAL och Lundinreglerna, redogörs för tolkningen av begreppet i dessa bestämmelser. I uppsatsen analyseras också hur affärsmässigt motiverade förvärv kan komma att påverkas av tolkningsproblematiken avseende begreppet verkligt och särskilt värde. Uppsatsen har även till syfte att ge ett förslag på en alternativ begreppsanvändning och därför diskuteras om begreppet affärsmässigt motiverat skulle var ett mer lämpligt begrepp än begreppet verkligt och särskilt värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)